Co přináší „reforma“ bodového systému?

Vláda ČR zveřejnila návrh rozsáhlé novely zákona č. 361/2000 Sb., kterým se zvyšují správní tresty za dopravní přestupky a zpřísňuje se tzv. bodový systém. V tomto článku budeme komentovat hlavní změny této novely, která neobsahuje pouze úpravyv bodovém systému, ale celou řadu dalších významných změn.

Pokud jde o důvod novelizace, předkladatel, kterým je Ministerstvo dopravy, uvádí v důvodové zprávě, že „Současná míra dosahování cílů vymezených v Národní strategii bezpečnosti silničního provozu není dostačující a předkladatel ve snaze snižovat dopravní nehodovost včetně nehod s fatálními následky provedl komplexní analýzu stávající právní úpravy správního trestání v této oblasti“ a dále „Z provedené analýzy vyplynulo, že klíčovým problémem je nemožnost adekvátně postihnout nejzávažnější porušení pravidel silničního provozu, zejména uložit s přihlédnutím k individuálním poměrům pachatele a konkrétním okolnostem spáchání přestupku pro pachatele citelný správní trest, který by jej odradil od dalšího protiprávního jednání.“ Zmiňovaná analýza však součástí důvodové zprávy není.

Mediální výstupy ministerstva dopravy mají ve veřejnosti vyvolávat dojem, že se jedná především o zpřehlednění sysému a jeho  zpřísnění pouze pokud se jedná o významná porušení zákona. To je kompenzováno zrušením bodových postihů za nevýznamné přestupky. Skutečnost je spíše opačná. Jedná se o návrh, který směřuje k výraznému prohloubení represe na českých silnicích.

 

Zvýšení sazeb pokut a bodových postihů

Ze současných 7 pásem sazeb pokut se navrhuje redukce na 4 pásma, do kterých se přestupky rozdělují podle toho, jakou závažnost jim předkladatel přikládá.

Za přestupky v prvním, nejpřísnějším, pásmu bude možné uložit pokutu od 25 000 Kč do 75 000 Kč a 6 bodů. Za přestupky ve druhém pásmu bude možné uložit pokutu od 7 000 Kč do 25 000 Kč. Za přestupky ve třetím pásmu bude možné uložit pokutu od 4 000 Kč do 10 000 Kč. Za přestupky ve čtvrtém pásmu bude možné uložit pokutu od 2 000 Kč do 5 000 Kč.

Zvýšily se jak dolní, tak horní hranice sazeb pokut, přičemž horní hranice se zvýšily výrazně. Dále došlo k přesunu některých skutkových podstat, které až doposud byly zahnuty pod § 125c odst. 1 pís. k), tedy typicky nebodované přestupky s pokutou v rozpětí 1 500 – 2 500 Kč, do druhého nebo třetího pásma. Jedná se konkrétně o nepřipoutání se bezpečnostním pásem nebo nepoužití dětské autosedačky, jízda na motocyklu bez přilby, nedání znamení o změně směru jízdy, ohrožení jiného řidiče při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého, neuposlechnutí policisty ukládajícího zákaz jízdy nebo příkaz směru jízdy, neuposlechnutí pokynů policisty při technické silniční kontrole (nezajetí k zařízení pro provedení kontroly) a nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Novinkou je dále navyšování sazeb pokut na dvojnásobek, pokud byla spácháním přestupku způsobena dopravní nehoda. Nejvyšší možná výše pokuty, tj. za způsobení dopravní nehody přestupkem spadajícím do prvního pásma, je však omezena na 100 000 Kč. K zdvojnásobení pokuty dojde i při projednání přestupku příkazem na místě.

Přestupky v prvním pásmu budou jednotně postihovány 6 body, přestupky v druhém pásmu pak 4 body. Paradoxně a v rozporu s deklarovaným záměrem novely tak dochází k zmírnění bodového postihu za nejzávažnější přestupky (které jsou podle současné právní úpravy sakcionovány 7 body) a zpřísnění trestů za méně významné přestupky, které jsou nyní dvou- nebo tříbodové.

V následující tabulce jsme se pokusili změny v bodovém systému shrnout. Z tabulky je tak patrné, že nedochází k žádnému zúžení bodového systému.

V celkovém kontextu novely pak nepřekvapí, že se také výrazně prodlužuje doba, po kterou je udělována sankce zákazu činnosti. V prvním pásmu se bude nově jednat o 18 měsíců až 3 roky (nyní 1 – 2 roky), v druhém pásmu 6 – 18 měsíců (nyní 6 měsíců až jeden rok) a nově pro některé přestupky ve třetím pásmu v trvání 3 – 6 měsíců v případech některých přestupků týkajících se ujetí od nehody nebo neuposlechnutí pokynu policisty.

Předkladatel novela se v jeho mediálních výstupech snaží navodit, že se snižuje počet přestupků, za které se ukládá zákaz činnosti, což je pravdivé z právního hlediska, nikoli však z hlediska faktického. Pro řidiče bude mít spáchání takového přestupku totožný efekt, protože k postihu zákazem řízení dojde v rámci bodového systému. Jak předkladatel v novele uvádí, cílem tohoto záměru je umožnit projednání více přestupků příkazem na místě.

V případě způsobení dopravní nehody, při které je jinému ublíženo na zdraví (nebo způsobena smrt, což je však vždy trestným činem), navrhuje se v případě způsobení tohoto následku ukládat vždy zákaz činnosti na 6 – 18 měsíců, ať k tomuto následku došlo spácháním jakéhokoli přestupku.

Zákon o přestupcích a řízení o nich nově umožňuje namísto uložení příkazu na místě vyřešit přestupek domluvou. To by však v případě přestupků, za které je podle tohoto návrhu stanovena pevná sazba pokuty ukládané příkazem na místě, nebylo žádoucí, a proto se tato možnost výslovně vylučuje. Domluvou však bude možné vyřešit přestupky podle § 125c odst. 1 písm. k)

 

Fixní výše pokut udělovaných příkazem na místě

V oblasti úpravy pokut ukládaných příkazem na místě předkladatel navrhuje provést zásadní změnu spočívající v tom, že s výjimkou nejmírnějšího pásma se bude nově jednat o sazby pevné (1 500 Kč, 2 000 Kč a 5 000 Kč). V současné době jsou u všech sazeb pokut ukládaných příkazem na místě stanoveny pouze horní hranice sazeb a je na uvážení policisty, jak vysokou pokutu v konkrétním případě uloží. Velmi často se jedná o pokuty v řádu stovek Kč. Nově však bude sazba za každý přestupek pevně daná a pokuty za stejné přestupky budou ukládány ve všech případech ve stejné výši. Výjimkou bude pouze nejmírnější pásmo, do kterého spadají přestupky zahrnuté § 125c odst. 1 písm. k), tedy porušení pravidel silničního provozu, která nejsou uvedena v samostatných skutkových podstatách.

Domníváme se, že tato úprava je zdrojem značného korupčního potenciálu nebo východiskem pro nátlak na řidiče, kdy policisté budou řidičům nabízet změnu skutkové podstaty výměnou za jeho ochotu zaplatit pokutu na místě.

Je zjevné a předkladatel zákona to v důvodové zprávě výslovně uvádí, že cílem zvýšení rozpětí sazeb pokut a jejich větší diferenciaci od výše pokut příkazem na místě má řidiče nutit platit pokuty na místě a zbavit se tak „dobrovolně“ možnosti opravných prostředků ve správním řízení.

 

Nové skutkové podstaty přestupků

Předkladatel navrhuje zavést novou skutkovou podstatu přestupku postihující porušení povinnosti dodržovat bezpečnou vzdálenost. Řidič při rychlosti vyšší než 80 km/h musí ponechat za před ním jedoucím vozidlem alespoň 30 metrů. V případě nákladních vozidel, autobusů, zvláštních vozidel a dlouhých jízdních souprav jedoucích po dálnici nebo silnici pro motorová vozidla se stanoví, že při rychlosti vyšší než 50 km/h musí ponechat za před ním jedoucím vozidlem alespoň 50 metrů. Porušení této povinnosti bude spadat do druhého sankčního pásma (4 body, pokuta 7 – 25 tis. Kč)

 

Přísnější pravidla pro začínající řidiče

Řidiči se po dobu dvou let ode dne udělení řidičského oprávnění snižuje počet bodů z 12 na 6. K „vybodování“ tak začínajícímu řidiči bude postačovat jeden přestupek v prvním pásmu.

Předkladatel se neobává možného rozporu s ústavou, protože podle jeho analýz obsažených v důvodové zprávě se rovnost před zákonem nedá vnímat absolutně.

Na dálnici 140 km/h?

V otázce samotných pravidel silničního provozu dochází k dílčí změně, která umožní zvýšit místní úpravou provozu nejvyšší povolenou rychlost na dálnici až na 140 km/h. Nejedná se o plošnou změnu, předpokládáme, že bude využívána pouze ojediněle nebo vůbec, pokud vůbec projde legislativním procesem.

 

Více pravomocí úřadům, méně práv pro řidiče

Předkladatel kromě uvedeného přišel s celou řadou návrhů, jak dále oslabit pozici řidiče v jednání s policií nebo úřady a naopak jejich pozici posílit. Uvádíme je pouze stručně:

  • policie bude oprávněna zadržet řidičský průkaz řidiči, od kterému chce vybrat kauci, ale který nemá peníze na její zaplacení. Tento nástroj policie získá navíc k již dostupným nástrojům (zajištění vozidla, zajištění osvědčení o registraci vozidla).
  • předkladatel navrhuje rovněž omezit dobu, ve které lze podat žádost o obnovu řízení, v němž byla uložena pokuta příkazem na místě, na 1 rok. Důvodem k tomu mají údajně být obstrukce v bodovém systému. Předkladatel neuvádí, kolik takových případů je evidováno.

  • navrhuje se přesun příslušnosti k projednání přestupků v hlavním městě Praze z Magistrátu hlavního města Prahy na úřady městských částí.

  • zakotvuje se možnost správního orgánu nepřipustit zastoupení obecným zmocněncem, který vystupuje v různých věcech opětovně. Účelem tohoto návrhu je znemožnit řidičům přístup k právní pomoci neadvokáty, protože to podle předkladatele správní orgány zatěžuje.

 

5 000 –  25 000 Kč pokuta za alkohol na kole

Skutková podstata uvedená v § 125c odst. 1 písm. c) spočívající v řízení ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si řidič způsobil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, se bude nově vztahovat pouze na řidiče motorových vozidel. Cyklisté jedoucí pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky se budou nadále dopouštět přestupku podle § 125c odst. 1 písm. b), za nějž se ukládá pokuta v druhém nejpřísnějším pásmu, a to bez ohledu na to, v jak vysoké míře jsou alkoholem či jinou návykovou látkou ovlivněni, opilý cyklista tam musí počítat s pokutou ve výši pevných 5 000 Kč příkazem na místě nebo 7 000 – 25 000 Kč ve správním řízení.

 

Odkazy

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů v systému e-Klep

Plné znění návrhu novely zákona (docx)
Důvodová zpráva (docx)

 

Novela obsahuje i celou řadu dalších změn, které neuvádíme s ohledem na délku textu. Pokud bude legislativní proces probíhat podle představ předkladatele, budou navrhované změny platit od 1.8.2020. Předpokládáme, že v textu návrhu zákona dojde k významným změnám jak v průběhu připomínkového řízení, tak během projednávání v parlamentu, a rozhodně bychom uvítali, aby občané neváhali sdělit své postřehy k tomuto záměru svým voleným zástupcům, ať už se jedná o postřehy jakéhokoli charakteru.

Další projednávání tohoto materiálu budeme sledovat a včas o něm informovat.

Mobilita 2014 z.s.