Co se změnilo pro řidiče od 1.1.2022

S novým rokem vstoupila v platnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 365/2021 Sb., která dopadá do právního prostředí většiny řidičů, většinou však negativně. V následujícím textu se pokusíme některé z těchto změn přiblížit.

 

Zavedení povinnosti dodržet boční odstup od cyklistů 1,5 m, resp. 1 m

Při předjíždění cyklisty je řidič motorového vozidla povinen dodržet bezpečný boční odstup. Bezpečným bočním odstupem při předjíždění cyklisty se rozumí vzdálenost mezi nejbližšími okraji motorového vozidla, přípojného vozidla nebo nákladu a jízdního kola, přívěsného vozíku nebo cyklisty nejméně 1,5 m. V místě s nejvyšší dovolenou rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 je vzdálenost bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty podle věty druhé nejméně 1 m.

Zákon zde zavádí právní fikci, že bezpečný boční odstup od cyklisty má hodnotu nejméně 1,5 metru, za specifických podmínek 1 metr. Pokud nedojde k ohrožení cyklisty, bude nedodržení této vzdálenosti posuzováno jako jiný přestupek podle § 125c odst. 1 pís. f).

Spolek Mobilita 2014 se v minulosti vymezil proti tomuto ustanovení, jeho účelovost i politický charakter je zjevný a které s bezpečností silniční dopravy vůbec nesouvisí. Mimojiné z toho důvodu, že pro motocyklisty ani chodce žádné takové ustanovení neplatí a také z toho důvodu, že počet nehod motorových vozidel a cyklistů způsobených nedodržením bočního odstupu je nevýznamný. Už ve staré právní úpravě měl řidič za povinnost dodržet bezpečný boční odstup. Předmětem naší intenzivní kritiky také bylo, že v původním návrhu novely bylo porušení této povinnosti sankcionováno jako nedovolené předjíždění, což bylo zcela zjevně nepřimeřené.

Jaká bude praxe při prokazování tohoto nezákonného jednání ukáží následující týdny a měsíce. Rozhodně však nikomu nedoporučujeme, aby jako podezřelý z porušení tohoto ustanovení souhlasil s projednáním takového přestupku tzv. příkazem na místě a trval na projednání ve správním řízení, kde bude muset správní orgán vést dokazování.

Současně musíme upozornit na to, že internetové komentáře týkající se nemožnosti zjištění přesné vzdálenosti mezi motorovým vozidlem a jízdním kolem nebude mít za následek neprůkaznost nedodržení vzdálenosti. Správní orgán pro výrok o vině nepotřebuje znát přesnou vzdálenost mezi vozidly, postačuje mu zjištění, že zjevně nebyla dodržena, což lze dovodit např. ze známé šířky vozidla a jízdního pruhu.

 

Změna běhu lhůt u přestupků

Doba, po kterou se v případě uvedeném v § 125f odst. 5 písm. b) vedlo řízení o přestupku řidiče, se nezapočítává do promlčecí doby u přestupku provozovatele vozidla. Doba, po kterou se vedlo řízení o přestupku provozovatele vozidla, v němž došlo ke zproštění odpovědnosti podle § 125f odst. 6, se nezapočítává do promlčecí doby u přestupku řidiče.

Pokud se správním orgánům nepodaří během jednoho roku projednat věc s pachatelem přestupku, nemohl už vést řízení s provozovatelem a naopak. Za jedno překročení rychlosti tak bude možné občana popotahovat celkem tři roky (až jeden rok má správní orgán na zahájení řízení). Ačkoli bývá tato změna prezentována jako „sjednocení“ či „zprůhlednění“ procesních lhůt, tento novelizační slouží zcela zjevně k tomu, aby se zvýšila výtěžnost obecních radarových pastí.

Lhůta obsažená v § 125h odst. 3, tedy doba, po kterou může provozovatel vozidla uhradit tzv. určenou částku, se prodlužuje na 30 dnů.

 

Zpřísnění sankcí za stání na parkovacím místě pro postižené

Neoprávněné stání s vozidlem na parkovišti vyhrazeném pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebo neoprávněné použití parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením při stání nebo při jízdě bude nově sankcionováno dvěma trestnými body.

Zde připomínáme, že bodovým trestem lze postihnout pouze řidiče vozidla, nikoli jeho provozovatele. Nelze tak použít konstrukt objektivní odpovědnosti obvyklý u jiných parkovacích deliktů. Správní orgán bude muset zjišťovat vždy, kdo se přestupku nedovoleného stání dopustil.

 

„Zákaz beerbusů“

Novela zakazuje některým kategoriím přepravovaných osob požít alkoholický nápoj během jízdy. Zejména toto ustanovení mířilo na tzv. beerbusy, nicméně podle nového ustanovení je možné potrestat například spolujezdce na motocyklu, protože se nově stanoví, že zákaz požívat alkoholické nápoje (případně návykové látky) dopadá na přepravované osoby, které jsou způsobilé se aktivně podílet na jízdě vozidla, přičemž obsahuje neúplný výčet způsobů, jak se na takové jízdě podílet, např. ovlivňováním rovnováhy vozidla (§ 9 odst. 8 zákona o provozu na PK).

Předkladatelé sice argumentovali beerbusy, nicméně použití tohoto ustanovení směrem k jiným účastníkům silničního provozu nemůžeme v budoucnu vůbec vyloučit.

 

Cyklisté nebudou muset používat pro ně určenou infrastrukturu

V § 57 zákona o provozu na PK se nově stanoví, že v jízdním pruhu pro cyklisty, vyhrazeném jízdním pruhu pro cyklisty, na stezce pro cyklisty je cyklista povinen jich užít v daném místě a směru, ledaže by tím mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Praktický smysl této novely nám není znám. Cyklisté sice měli i před novelou povinnost využívat pro ně určenou infrastrukturu, ale tuto povinnost nikdo nevymáhal, a tak jediným praktickým důsledkem tohoto ustanovení je zaplevelování právního řádu dalšími výjimkami pro politicky preferované skupiny.

 

Rozšíření oprávnění strážníků k projednávání přestupků příkazem na místě

Strážník obecní (městské) policie bude oprávněn projednat příkazem na místě přestupek spáchaný užitím vyhrazeného jízdního pruhu v rozporu s § 14 odst. 1 (jízda ve vyhrazeném jízdním pruhu) nebo nesplněním povinností stanovených v § 14 odst. 2 (vyjíždění z vyhrazeného jízdního pruhu a umožnění vyjetí z vyhrazeného jízdního pruhu).

Jakékoli rozšiřování oprávnění strážníků je z našeho pohledu nežádoucí. Nepředpokládáme, že by rozšíření oprávnění strážníků směrem k „prominentním“ pruhům na řidiče nějak výrazně dopadalo, ale uvidíme, v jaké míře budou strážníci toto nově nabyté oprávnění využívat.

 

Další změny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích

Vozidla pečovatelských služeb budou moci zastavit a stát za stejných podmínek jako vozidla lékařů konajících návštěvní službu (§ 67 odst. 1 a 5 zákona).

Řidiči vozidel základních složek IZS (policie, hasiči, záchranná služba) budou smět  jet mimo obec rychlostí nejvýše 90 km.h-1; na silnici pro motorová vozidla rychlostí nejvýše 110 km.h-1 a na dálnici rychlostí nejvýše 130 km.h-1., a to i případě, že se bude jednat o vozidlo nad 3,5 tuny. Toto oprávnění není vázáno na výkon práva přednostní jízdy. Důvod vzniku tohoto oprávnění není pro nás zcela pochopitelný, vycházeli jsme až dosud z toho, že obecná úprava pro různé kategorie vozidel vycházela primárně z jízdních vlastností těchto vozidel a toto ustanovení tak představuje nesystémovou výjimku (§ 18 odst. 3 zákona).

 

Dále došlo k několika změnám zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích:

 

Oprávnění obcí odtáhnout vrak vozidla

Obec bude mít nově oprávnění navrhnout odtažení vraku vozidla, který stojí na komunikaci na území obce. Toto oprávnění měl doposud správce komunikace. Ani zde nepředpokládáme významný dopad do právní sféry motoristů.

 

Zvýšení pokut v souvislosti s nízkorychlostním vážením vozidel

Zá následující přestupky se zvyšuje pokuta z dosavadních 30000 Kč na 100000 Kč: Neuposlechnutí výzvy policisty nebo celníka, aby podrobil vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení,  neuposlechnutí pokynu osoby obsluhující zařízení na nízkorychlostní kontrolní vážení a řízení vozidla nebo jízdní soupravy, u nichž bylo kontrolním vážením zjištěno nedodržení hodnot nebo podmínek stanovených zákonem o silničním provozu.

 

Oprávnění požadovat úhradu nedoplatku a zadržení tabulek registračních značek

Značně kontroverzní je však jiná novela, která vstoupila v platnost k 1.1.2022 a která se týká tzv. zabavování registračních značek. Ta je obsažena v komplexní novele č. 418/2020 Sb.

Policista je oprávněn při kontrole motorového vozidla požadovat po řidiči tohoto vozidla uhrazení jeho nedoplatku nebo nedoplatku provozovatele tohoto vozidla na pokutě za přestupek podle zákona o silničním provozu, zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silniční dopravě .

Toto oprávnění vzniká za současného splnění několika podmínek:

– policista umožní mu uhrazení nedoplatku na místě kontroly motorového vozidla v hotovosti nebo platební kartou

– jedná se o pravomocně uloženou pokutu, která byla k vymáhání předána správci daně a nebylo povoleno posečkání ani splátkový kalendář

 

Nezaplatí-li řidič nedoplatek na výše popsanou výzvu, policista přikáže policista řidiči jízdu na nejbližší vhodné místo a zadrží tabulky státní poznávací značky (nebo je odejme, pokud je řidič odmítne vydat) nebo zabrání motorovému vozidlu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

Analogicky se zákonodárce rozhodl udělit stejnou pravomoc strážníkům. V jejich případě je tato pravomoc omezena na nedoplatky vůči obci nebo subjektu, který má s obcí veřejnoprávní smlouvu.

Domníváme se, že takto široce pojatá pravomoc policie a obecní policie dostane celou řadu řidičů do velmi obtížné situace.

Prvním zjevným důsledkem bude prodloužení trvání silničních kontrol, protože policie budou „lustrovat“ řidiče, zda něco nedluží státu nebo obci.

Druhý možný důsledek je závažnější. Pokud řidič není totožný s provozovatelem, například u firemních nebo sdílených vozidel, například v rámci rodiny, vystavuje ho novela tomu riziku, že bude nucen k úhradě nedoplatku, který měl provozovatel. Dojde tak fakticky k postihu osoby, která se nezákonného jednání nedopustila a dokonce s ním nemá vůbec nic společného kromě toho, že si od provozovatele vypůjčila vozidlo. V případě, že doplatek nebude s to uhradit, bude muset navíc zajistit odtažení vozidla, protože vozidlo nelze bez registrační značky na komunikaci ponechat. Pokud by tak učinil, jednalo by se o provozování vozidla bez platné registrační značky. Konečně důsledky budou plynout i pro samotného řidiče, který nemůže nechat vozidlo bez tabulek registračních značek jen tak stát na komunikaci, ale musí zajistit jeho neprodlené odtažení (protože se jedná o překážku silničního provozu)

Škody způsobené v souvislosti se zadržením tabulek registrační značky nebo s použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla, zejména škody způsobené omezením užívání motorového vozidla, náklady spojené s jízdou motorového vozidla do místa odstavení a s odstavením tohoto vozidla jdou k tíži osoby, která má nedoplatek podle § 35b odst. 1. Odpovědnost řidiče nebo provozovatele motorového vozidla za vozidlo, náklad a přepravované osoby není zadržením tabulek registrační značky nebo použitím technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla dotčena.

Řidič vozidla přitom nemá žádnou možnost ještě před převzetím vozidla od provozovatele zjistit, zda ten má nebo nemá nějaký nedoplatek vůči státu nebo obci.

V důvodové zprávě ke sněmovnímu tisku 983 to navrhovatelé, ministerstvo vnitra ve spolupráci s ministerstvem financí, uvedli, proč se rozhodli pro takové nastavení tohoto institutu:

Hlavní důvod, proč se navržená právní úprava vztahuje jak na provozovatele motorového vozidla, tak na jeho řidiče, je skutečnost, že vynětí řidičů, kteří nejsou provozovateli kontrolovaného vozidla, by neumožnilo postihnout značnou část nedoplatků – nebylo by možné postihnout řidiče vozidel, která jsou ve vlastnictví firem nebo leasingových společností a řidič je jejich výhradním uživatelem. Nebylo by možné postihnout řidiče vozidel ve spoluvlastnictví manželů, kdy jako provozovatel je v registru silničních vozidel zapsán druhý z vlastníků či osoba blízká, která např. není řidičem.

Tzn. překladatelé si pravděpodobně byli vědomi, že zvolený přístup není zcela v pořádku, ale nakonec zvítězilo pragmatické hledisko.

I zde bude pravděpodobně nutné vyčkat, jaká aplikační praxe se ustálí, nicméně ustanovení je pro řidiče značně nevýhodné. Jediná fungující obrana spočívá v tom, že ustanovení je použitelné pouze za předpokladu pravomocně uložené pokuty, a naším cílem je, aby si řidiči žádné pokuty pravomocně uložit nedali.

 

Zároveň uvítáme, pokud s námi budou řidiči sdílet zkušenosti s těmito novinkami v každodenní praxi.

tým Mobilita 2014 z.s.

Mobilita 2014 z.s.