Evropský speciál: Přelepení loga EU na registrační značce

Tématem tohoto speciálu je další úřední zhovadilost, totiž mediálně prezentovaná možnost stíhání řidiče za porušení zákona v případě, že přelepí symbol Evropské Unie na tabulce registrační značky. Hlavní motivací byl článek na idnes nazvaný „Za přeškrtnutí znaku EU na registrační značce hrozí zákaz řízení“ z 10. května 2018.

Z tohoto článku však nebudou profitovat pouze řidiči, kteří chtějí vyjádřit svůj postoj k Sovětskému svazu západu, ale také například řidiči, kteří mají neoriginální třetí tabulku registrační značky, protože vozí na zadní části vozidla držák na kola nebo řidiči, kteří na tabulku registrační značky naopak znak EU doplnili, i když ti spíše než právní radu potřebují psychiatrickou péči.

Byla jen otázka času, tématu zhostí nějaké mainstreamové médium, ale že se tak stane takto velkolepým způsobem, to asi čekal málokdo. Pod článkem s názvem  Za přeškrtnutí znaku EU na registrační značce hrozí zákaz řízení je podepsán redaktor Dvořák a jeho hlavním zdrojem je tiskový mluvčí MDČR Neusar. Tato jména jsou tradičně zárukou toho, že vznikne něco mimořádného. A i v tomto případě se zadařilo.

Neusar uvedl:

„Přeškrtnutí symbolu Evropské unie, které je na českých automobilech občas vidět, může způsobit i to, že auto bude ze strany úřadů a policie hodnocené jako vozidlo bez registrační značky,“ uvedl pro server iROZHLAS.cz Zdeněk Neusar z ministerstva dopravy.

Obecně platí, že registrační značka má přesně definovanou podobu a formu a pokud ji nemá, na takové vozidlo by mohlo být obecně pohlíženo jako na vozidlo bez registrační značky a tam by se mohlo jednat o přestupek,“ popsal Neusar s tím, že za takový přestupek „hrozí zákaz řízení od šesti měsíců až do jednoho roku“. Pokuta v blokovém řízení může být dvoutisícová.

Do působení na veřejnost se zapojila i Policie České republiky, a to sice osobou mluvčího Hulana:

„Na registrační značku, ani do její těsné blízkosti nelze lepit nebo zobrazovat cokoliv jiného, co není schváleno pro provoz na pozemních komunikacích a mohlo by změnit význam registrační značky,“ dodal pro iROZHLAS.cz mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Registrační značka se totiž po vydání nestává majetkem vlastníka automobilu, ale patří stále státu.

ale korunu tomu nakonec nasadil až Neusar:

„Otázkou také je, jestli by se v některém z případů nemohlo jednat o hanobení symbolu Evropské unie, ale to už potom není kompetence ministerstva dopravy,

S podivem je, že jak představitel policie, tak představitel MD neuvádějí žádné konkrétní ustanovení konkrétního právního předpisu, které by mělo být tímto jednáním porušeno, a jejich vyjádření je třeba vnímat spíše jako jejich laickou expertízu nebo soukromý názor.

Povinnosti spojené s tabulkou registrační značky na vozidle lze porušit v podstatě dvojím způsobem. V prvním případě jako provozovatel silničního vozidla podle § 83 odst. 1 pís. k) zákona č. 56/2001, pokud by v rozporu s § 38 odst. 1 písm. c) provozoval na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou. To v případě přeškrtnutí symbolu EU nepřipadá v úvahu, protože tabulka s registrační značkou je na vozidle umístěna.

V druhém přiléhavějším případě by se mohlo jednat o přestupek podle § 125c odst. 1 pís. a) bodu 2. kde se říká:

„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v provozu na pozemních komunikacích (…) řídí vozidlo (…) jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost.“

V případě prokázání viny hrozí řidiči pokuta od 5 do 10 tis. Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do 1 roku.

Ohledně argumentace policejního mluvčího, policejní orgán se zjevně začetl do § 32 odst. (3) vyhlášky č. 343/2014 Sb., kde se říká:

(3) Tabulka s registrační značkou se umísťuje na silniční vozidlo svojí spodní hranou dole a přibližně vodorovně k vozovce. Na tabulku s registrační značkou ani do její těsné blízkosti se neumísťují žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, pokud není v této vyhlášce nebo jiným právním předpisem stanoveno jinak.

Domnívám se, že přelepením znaku Evropské unie nelze uvedená ustanovení porušit, a to z následujících důvodů:

1. Nedošlo k porušení zákona

Skutkovým znakem přestupku podle § 125c odst. 1 pís. a) je, že čitelnost registrační značky je znemožněna nebo podstatně ztížena. Dá se předpokládat, že při většině známých způsobů přeškrtnutí symbolu EU k žádnému narušení čitelnosti registrační značky nedojde, čímž aní není naplněna skutková podstata takového přestupku. Zákon navíc vyžaduje, aby ztížení čitelnosti bylo podstatné nebo aby čitelnost byla znemožněna, což veškeré dosud známé způsoby „zneplatnění“ loga EU nemají šanci splnit, dokonce i znak EU zůstává po přelepení známými způsoby rozeznatelný a patrný. Kdo by chtěl přestupek spáchat, musel by při dehonestování symbolu Sovětského svazu západu například zakrýt některá z písmen registrační značky, což by současně byl poměrně extrémní postup.

Ze stejného důvodu se nelze zprotivit ani vyhlášce č. 343/2014 Sb., vlastně z více důvodů. K porušení ustanovení vyhlášky dojde umístěním nápisů nebo vyobrazení tak, že dojde k narušení čitelnosti nebo rozlišovací schopnost značky, a tím jsme se již zabývali. Nadto se jedná o vyhlášku upravující registraci vozidel (tedy nikoli vozidlo v provozu) a z vyhlášky není příliš patrné, zda se dotýká provozovatele vozidla, řidiče vozidla, výrobce registračních značek, výrobce aut nebo subjektu, který vozidlo registruje.

Můžeme se rovněž zamyslet i nad novelou, kterou byla zavedená skutková podstata přestupku vztahující se k jízdě se zakrytou apod. registrační značkou (č. 215/2007 Sb.)  Tato skutková podstata byla zavedena jako reakce na jednání řidičů, kteří deformují nebo zakrývají tabulku státní poznávací značky tak, aby byla policistům znemožněna identifikace vozidla. Přelepení znaku EU neznemožňuje identifikaci vozidla tak, jak to měl na mysli zákonodárce.

Důvodová zpráva uvádí doslova:

Změna reaguje na v  současnosti velmi častý jev, kdy zejména řidiči motocyklů ve snaze vyhnout se postihu za spáchaný přestupek (nejčastěji překročení maximální povolené rychlosti) deformují nebo zakrývají tabulku státní poznávací značky tak, aby byla policistům znemožněna identifikace vozidla. Novelizačním bodem 1 je tedy doplněna skutková podstata přestupku, který toto nežádoucí chování umožní postihnout.“

Vyjádření představitelů MD a PČR tak potvrzuje známý fenomén, kdy příliš široká formulace zákonného ustanovení dává prostor státním orgánům k jeho zneužívání daleko nad rámec, který měl na mysli zákonodárce.

 

2. Není naplněna materiální stránka přestupku

Pokud má čtenář potřebu se tématem dále zabývat, směroval bych jeho pozornost k rozsudku Městského soudu Praha sp. zn./č. j.: 2 A 5/2010-36 ze dne 6. 8. 2010. V něm šlo o to, že řidič nahradil jednu ztracenou tabulku registrační značky jinou vizuálně identickou z neoriginálního materiálu. Rozsudek obsahuje následující právní větu:

Jednání žalobce, kterým porušil ust. § 24 odst. 6 vyhl. č. 243/2001 Sb. ohledně materiálu, z kterého může být registrační značka vyrobena, nesplňuje materiální znaky přestupku, protože jednáním žalobce nebyla nikterak ztížena identifikace jeho motorového vozidla a tudíž, že by tímto jednáním žalobce porušil či ohrozil zájem společnosti.

Soud následně zrušil příslušné rozhodnutí Ministerstva dopravy v odvolacím řízení. Žádná ze stran nepodala kasační stížnost.

Sice se jednalo o odlišnou situaci, nicméně logika obsažená v tomto rozsudku je beze zbytku použitelná i v případě přeškrtnutého znaku EU nebo v různých případech použití doma vyrobené registrační značky upevněné vzadu na držáku na kola.

Pro zajímavost, ministerstvo dopravy se i zde ukázalo jako mimořádně zdatný překrucovač práva a jádrem jeho argumentace bylo, že řidič zhotovil svoji náhradní tabulku registrační značky z plastu, zatímco původní jemu přidělená tabulka registrační značky byla z hliníku.

Chybějící materiální aspekt přestupku dále podporuje to, že existují tabulky registrační značky bez symbolu EU (byly distrubovány zhruba do roku 2005) a i nyní lze na určité kategorie vozidel obdržet tabulku bez symbolu EU.

Při úvahách o naplnění materiální stránky přestupku se nevyhneme tomu, jaký je vlastně účel registrační značky. Pravděpodobně to každý ví, ale pro jistotu. V Rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 3. 2012, č. j. 2 A 21/2011-41 soud vyslovil, že tím je „(t)ím (míněno účelem registrační značky – DF) je umožnění identifikace vozidla při jízdě zepředu při přijíždění i zezadu při odjíždění vozidla. Identifikaci pak umožňuje mimo jiné zaznamenání vozidla při spáchání přestupku automatickým záznamovým systémem“.

V rozsudku č. j.: 9 As 230/2014-37 konstatoval Nejvyšší správní soud: „V citované vyhlášce je tato povinnost pouze blíže vymezena co do způsobu a počtu umístění vyhotovení tabulky na vozidle. Taková konkretizace nepřesahuje zákonné zmocnění a zároveň odpovídá účelu značení vozidla registrační značkou, kterým je především umožnit jeho identifikaci“.

Nejvyšší správní soud již v rozsudku ze dne 29. 7. 2010, č. j. 4 As 10/2010-58, www.nssoud.cz, dospěl k závěru, že „(j)e přitom všeobecně známou skutečností, jaký je účel a smysl registračních značek“. Tzn. zde NSS prohlásil účel registrační značky za notorietu.

Uvádím to proto, že v obraně může nastat situace, že správní orgán bude zkoušet nějakým způsobem obejít účel a smysl registračních značek a pokoušet se vykládat různé povinnosti související s registrační značkou formálně, ostatně jak činí oslovení činovníci v článku, a tato argumentace se může hodit k tomu, aby se správní orgán navrátil zpátky na zem.

3. Přelepený znak EU na STK

Co se stane na STK? Zkušenosti jsou různé, včetně mých vlastních. Někdy to požadují sundat, protože se pořizují fotky. Jinak je to na B-čkovou závadu 1014 „Nepovolená úprava (např. zmenšení rozměrů) tabulky registrační značky“, jindy tomu nevěnují vůbec pozornost. Doporučuji si proto nakoupit dostatek samolepek a pokud bude technik požadovat samolepku odstranit, ihned po pořízení povinných fotek ji tam vrátit zpátky.

4. Jak si počínat při řízení o přestupku

Podle mého názoru, právní bitvu ve věci přelepení symbolu EU na tabulce registrační značky nelze prohrát. Otázkou pouze je, jak urputná bitva to bude. Dříve nebo později to doputuje k soudu. Ve většině případů úřady pravděpodobně velmi záhy pochopí, že řidič, který jezdí s přelepeným logem EU, pravděpodobně nebude vovce, která jim tam přinese pokutičku na zlatém podnosu, a i když k nim doputuje oznámení přestupku, nejspíš ani nezahájí řízení. Jen by ztráceli čas, který mohou jinak použít na hromadné kasírování ochotnějších spoluobčanů. Může se ale najít nějaký mimořádně zatvrzelý úředník z kategorie „iniciativní blb“, který by mohl napomoci tomu, aby ve věci vzniklo soudní rozhodnutí.

Řidiči, kterému by policie sdělovala nějaké podezření ze spáchání přestupku spočívajícího v přelepení znaku EU na tabulce registrační značky doporučujeme, aby se k ničemu nevyjadřoval, nic nepodepisoval a policistům slušně a důrazně sdělil, že podle jeho právního názoru se o přestupek nejedná a pokud jsou názoru opačného, nezbyde jim než celou věc oznámit správnímu orgánu. Rozhodně se nevyjadřujte k tomu, proč máte znak EU přelepený, jakým způsobem je přelepený a tak dále.

K datu vydání článku nám není znám jediný případ, kdy by řidič byl za přelepení znaku EU stíhán nebo potrestán. Na žádný případ si nevzpomněli ani zástupci subjektů, se kterými spolupracujeme (advokáti, právní zástupci, firmy podnikající ve věci přestupkové agendy). Spolek Mobilita 2014 nabízí podporu všem řidičům, kteří by se dostali do problému s přelepeným znakem EU. Spolek lze kontaktovat na adrese info(zavináč)m14.cz.

5. Krátce k výše uvedeným argumentům citovaných papalášů

Jak tiskový mluvčí ministerstva, tak tiskový mluvčí policie jistě nejsou osobami nějak kvalifikovanými k tomu posuzovat, kdo čím porušil jaký zákon, Spíše se lze podivovat tomu, proč redaktor Dvořák nekriticky zveřejňuje jejich blábolení. Na druhou stranu, čtenář tak získal představu o tom, jak – kulantně řečeno – neinformovaní jsou představitelé státní správy.

S ohledem na výše uvedené, neexistuje žádný právní důvod, proč by auto s přeškrtnutým symbolem EU mohlo být „pohlíženo jako na auto bez značky“. Jednalo by se o porušení zásady materiální pravdy, tzn. autem bez značky je a může být skutečně pouze auto bez značky.

Argumentace tiskového mluvčího Neusara vlastnictvím tabulky s registrační značkou je také nesmyslná. Jistě by bylo zajímavé provést nějaký právní rozbor, kdo má k registrační značce vlastnický vztah. Do úvah o tom, čí tabulka se značkou je, bych se nerad pouštěl. I kdybychom připustili, že jejím vlastníkem je stát, může stát v případě, že řidič tento jeho majetek zničí, činit proti němu právní kroky. Ničení tohoto státního majetku určitě není přestupkem podle zákona č. 361/2000 Sb. a tudíž mimo náš dosah. Vzhledem ke způsobu „poškození“ dopravní značky by se jistě nemohlo jednat o přestupek podle nějakých obecnějších předpisů a vymáhání „škod“ státem na úrovní civilního práva také není příliš reálné.

Ohledně té největší perly, totiž hanobení symbolu EU. Jelikož EU není stát, nemá státní symboly, tak je ani nejde zhanobit. Skoro bych řekl bohužel. Spálení vlajky EU trestným činem není, takže přelepení svého symbolu snad čtvrtá říše unese.

6. Mediální dozvuky a souvislosti

Přelepování loga EU je praktickým důsledkem kampaně „Názor není zločin“. Strana svobodných během ní ve svých lepších časech vyzvala řidiče, aby dali najevo nesouhlas s EU tím, že na registrační značce svého auta přelepí logo EU. Sám předseda Mach jezdil s takto upravenou registrační značkou poměrně dlouho, možná tak činí dosud. Svobodní k tématu zveřejnili jejich vlastní rozbor, který v podstatě koresponduje s uvedeným, má ale i určitý přesah směrem k ústavě.

Erik Sedláček z nezaplatim.cz zareagoval komentářem na Autowebu, se kterým můžeme pouze souhlasit.

Tématu se pověnoval i server eurabia.cz v poměrně rozsáhlém článku, kde sice semlel první poslední, ale jako jeden z mála internetových serverů dal prostor oběma stranám.

7. Kde seženu přelepky

Přelepky na registrační značky můžete získat v:

Uvítáme odkazy na další zdroje přelepek.

 

Vydáno: 19.08.2018