Jak získat zpět pokutu za přestupek zjištěný nezákonným měřením rychlosti?

Poslední dobou vycházejí ve zvýšené míře najevo případy, kdy obce měřily rychlost vozidel v silničním provozu v rozporu se zákonem. Zejména se jedná o případy, kdy rychlost měřil soukromý subjekt, který byl navíc odměňován podílem z vybraných pokut. Tento podíl může být stanoven jak procentuálně, tak pevným podílem z vybraných pokut.

Soudy opakovaně označily za nezákonný postup, kdy měření rychlosti provádí soukromý subjekt (9 As 185/2014). Stejně tak soudy za nezákonný označily postup, kdy je pronajímatel měřícího zařízení nebo jiný soukromý subjekt dostává odměnu závislou na tom, kolik pozitivních měření provede (10 As 107/2018). Judikatura k tomuto tématu je již poměrně ustálená.

V poslední době se stal nejznámějším případ výběru pokut v Varnsdorfu, kde si město najalo radary od pochybné firmy s označením Water Solar Technology Ltd., mající sídlo ve Velké Británii. Měření bylo spuštěno v roce 2018 a v době zveřejnění tohoto článku (12.2019) ještě pořád probíhá. Z každého měření, při kterém byly zjištěny znaky přestupku, inkasoval WST fixní částku 290 Kč. Kromě tohoto nezákonného měření budí ještě pochybnosti způsob, jakým byla zakázka na pronájem radarů vypsána a jakým způsobem probíhaly platby firmě WST. Z důvodu podezření z trestního jednání zástupců města Varnsdorfu stejně jako představitelů firmy WST byly zahájeny úkony trestního řízení a hlavní protagonisté tohoto projektu byli v prosinci 2019 posláni do vazby.

V jihočeském městě Trhové Sviny vybíral MÚ Trhové Sviny ve velkém pokuty na základě měření, které prováděl zařízením pronajatým od jiné pochybné firmy, tentokrát nesoucí název Dosip Servis, která inkasovala neuvěřitelných 45% z každé vybrané pokuty. Městský úřad Trhové Sviny se tak fakticky změnil na inkasní místo firmy Dosip, která až do objevení tohoto zlatého dolu podnikala v oblasti svařování kovů. Rovněž v Trhových Svinech existují pochybnosti o tom, jak byla zakázka vypsána a spekuluje se o propojení firmy Dosip s užším vedením města. Měření město samo ukončilo v březnu 2019 z obav z právních důsledků. Tento případ nebyl zatím tak široce medializován a zodpovědní představitelé města Trhových Svinů (zatím) ve vazbě nejsou.

Situací v městě Šternberku jsme se již zabývali zde. I zde se na výběru pokut podílel v široké míře soukromý subjekt.

Jedná se o příklady měst a obcí, které vešly ve známost v roce 2019, rozsah problému je zjevně větší.

Média však zpravidla neuvádějí, že pokuty vybrané na základě takto nezákonného měření je možné získat zpět, a na možnost získat pokutu zpět se zaměříme v tomto článku.

Současný stav judikatury umožňuje dosáhnout vrácení pokuty v případech, kdy bylo o pokutě rozhodnuto podle zákona č. 500/2004 Sb. a je možné využit institut obnovy řízení.

V případě „výzvy k úhradě určené částky“ zasílané provozovateli vozidla podle zákona č. 361/2000 Sb. zatím neexistuje ověřený a spolehlivý postup, jak získat „určenou částku“ zpět. Některé obce vracejí uhrazené určené částky základě neformální výzvy, jiné obce odmítají vracet nezákonně určené „odpustky“, přičemž argumentují tím, že je provozovatel uhradil dobrovolně a pokud chtěl zákonnost důkazů sporovat, pak by věc řešil ve správním řízení (ve výzvě k úhradě určené částky spatřují analogii s blokovým řízením). Jsme toho názoru, že úřady by měly „určené částky“ za delikty zjištěné nezákonným postupem vracet vždy, protože se jedná o rozpor s principem legality státní správy.

V tuto chvíli nemůžeme předložit rozsudek nebo rozhodnutí, které by bylo šířeji použitelné jako precedens pro účely žádosti o vrácení „určené částky“, protože příslušné spory ještě probíhají a nejméně rok ještě probíhat budou, a budeme se zabývat pouze postupem obnovy řízení podle § 100 správního řádu. Těch je jednoznačně menšina.

Předpoklady k obnově řízení jsou následující:

  • lze obnovit řízení, které bylo ukončeno pravomocným rozhodnutím ve věci, tedy existuje příkaz nebo rozhodnutí.
  • vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými (materiální kritérium).
  • tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí jsou způsobilé změnit posouzení věci.
  • je zachována subjektivní lhůta, která je určena jako 3 měsíce od dne, kdy se účastník o důvodu obnovy řízení dozvěděl
  • je zachována objektivní lhůta, která činí tři roky od právní moci rozhodnutí
  • obnovy řízení se nemůže domáhat ten, kdo mohl důvod obnovy uplatnit v odvolacím řízení.

Žádost o obnově řízení se podává u správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí, což je v případě dopravního přestupku nejčastěji odbor toho městského úřadu, který nezákonné měření prováděl. Z toho plyne, že ochota řízení obnovit nebývá velká.

V případě, že žádosti o obnovení řízení je vyhověno, je prvostupňový správní orgán povinen vydat nové rozhodnutí do 60 dnů. Tato lhůta je pouze pořádková. Toto nové rozhodnutí může být ve prospěch účastníka řízení, ale také znovu v jeho neprospěch. V případě rozhodnutí ve prospěch účastníka musí správní orgán vybranou pokutu vrátit.

Samotné vyhovění žádosti o obnovu řízení nemá za následek zrušení původního rozhodnutí a vrácení pokuty. To nahrazuje až rozhodnutí v novém řízení.

V případě, že je žádosti o obnovu řízení vyhověno, začne běžet standardní správní řízení. Protože v případě rychlostních deliktů představuje většinou jediný a stěžejní důkaz záznam z měření, měl by v tomto řízení účastník namítnout nezákonnost takto získaného důkazu. Ta může být dána tím, že měření prováděl v rozporu s § 79a ZPPK soukromý subjekt, namítat jeho hmotnou zainteresovanost na výsledku měření nebo tím, že soukromý subjekt měl zcela pod kontrolou nastavování zařízení. Potřebná argumentace je obsažená v judikatuře, která je nalinkovaná na konci tohoto textu. Je určitě na místě navrhnout důkaz výpovědí městských policistů, aby popsali, jak měření „prováděli“, případně na jaké jeho aspekty měli v rámci výkonu své pravomoci vliv a samozřejmě je nutné, aby správní orgán zařadil do spisu smlouvu v pronajímatelem zařízení ve znění platném k datu spáchání domnělých přestupků. Správní orgán v řízení o obnovení většinou rychle kapituluje, zejména když vidí, že účastník obnoveného řízení je připraven. Správnímu orgánu se nechce investovat čas a úsilí do řízení, na kterém nevybere žádné peníze, ale naopak je na konci bude muset vracet.

Proti zamítnuté žádosti o obnovu řízení lze podat odvolání, které je projednáváno stejně jako odvolání proti rozhodnutí v běžném řízení.

Nejčastější důvod k zamítnutí žádosti ze strany správních orgánů je, že důvod obnovy, tedy nezákonnost důkazů v podobě měření rychlosti, existovala již v době vydání původního rozhodnutí, protože vešlo ve známost, že měření rychlosti probíhá a že měřění provádí soukromý subjekt, takže to mohl žadatel uvést v odvolání v původním řízení. Správní orgán tak vlastně konstatuje, že orgán veřejné správy sice postupoval v rozporu se zákonem, ale že to všichni věděli. Argumentují přitom veřejnou dostupností smluv nebo mediální kampaní, která měření provázela. Touto otázkou se zabýval Nejvyšší správní soud v rozsudku č.j. 7 As 74/2010, kde NSS vypořádal tuto otázku tak, že po účastníku řízení nelze spravedlivě požadovat, aby zkoumal obsah novinových článků a smluv, protože by to bylo v rozporu s principem, že jednotlivec má právo očekávat, že veřejná moc zásadně jedná zákonným způsobem, aby a priori u každého prováděného měření měl podezření, že není prováděno zákonným způsobem. Toto odůvodnění při případném řízení o odvolání na druhém stupni neobstojí.

Jindy se správní orgány pokoušejí bránit tím, že žadatel požaduje obnovení příkazního řízení. Argumentací přitom je, že účastník nepodal odpor a tak skutečnosti uvedené v příkazu akceptoval, čímž se připravil o možnost důkazy později rozporovat. Těmto úřednickým výmyslům učinil přítrž rozsudek NSS č. j. 8 As 193/2014 ze září 2015.

Jinou oblíbenou taktikou správních orgánů je hra o čas, tedy procesní pasivita. O žádosti o obnovu řízení tak nerozhodují nebo žádosti o obnovu řízení vyhoví a řízení obnoví, ale dál už nekonají. V případě, že správní orgán nerozhodne o žádosti o obnovení nebo nepokračuje v obnoveném řízení do 60 dnů, doporučujeme využít opatření proti nečinnosti a přenést celou věc na půdu druhostupňového správního orgánu.

Důvod procesní pasivity na prvním stupni postupu je zřejmý. S každým dnem, o který budou řízení o obnově protahovat, klesá riziko, že budou o obnovu řízení žádat další postižení, protože po celou procesní pasivity plyne objektivní lhůta. Kromě toho nemá správní orgán žádný velký zájem řízení obnovovat a pokuty vracet, protože příslušný městský úřad už zaplatil „podíl“ z vybraných pokut soukromému subjektu a zbytek utratil, takže případné vrácení pokuty jde z jeho rozpočtu v celé výši a představuje tak pro něj čistou ztrátu, kterou bude muset pokrýt z rezerv. Pokud by tedy obnovování řízení propuklo v nějakém masivnějším měřítku, výnosný radarbyznys se velmi rychle promění v ekonomickou katastrofu.

Náš spolek v minulosti poskytl podporu řidičům ve věci obnovy řízení v případě nezákonných měření v Turnově, Šternberku, Trhových Svinech a Varnsdorfu. Na základě této zkušenosti jsme připravili následující vzory žádostí pro obnovu řízení.

Vzory je třeba upravit podle konkrétní situace.

Na trhu existují subjekty, které se zabývají „získáním“ nezákonně vybraných pokut na komerční bázi za provizi, která činí 20-50% z pokuty. Stejně tak by měl tento úkon umět vykonat každý právník specializující se na správní právo. Správný postup v obnovení řízení vyžaduje určité zkušenosti se správním řízením, ale není nijak přehnaně složitý.

Budeme vděčni za zpětnou vazbu a zkušenosti s obnovováním řízení na straně našich čtenářů a příznivců.

Obnovení řízení nevnímáme pouze jako prostředek, jak se řidič nebo provozovatel může dobrat k vrácení pokuty udělené na základě nezákonných důkazů, ale především jako morální lekci místním správám, které se nestydí pod zástěrkou bezpečnosti silničního provozu a za pomoci dubiózních firem vybírat „daň z tachometru“. Tuto činnost pokládáme za zcela devastující pro právní vědomí nejširšího obyvatelstva, kdy zákony okatě porušuji ti, pro které by jejich dodržování mělo být každodenní prioritou.

 


 

  • Výběr z judikatury NSS k problematice měření rychlosti soukromými subjekty a k tzv. „kořistnímu měření“:

9 As 185/2014 – Měření rychlosti vozidel soukromou společností ve městě Turnov

8 As 193/2014 – Obnova řízení v případě příkazního řízení

7 As 74/2010 – Obnova řízení o přestupku v Turnově

10 As 107/2018 – Hmotná zainteresovanost soukromého subjektu na výsledku měření

  • Smlouvy mezi městy a poskytovateli ilegálního měření

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3227374

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6669667

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8784679

Smlouva mezi městem Varnsdorf a soukromým subjektem WST (provize 290 Kč za přestupek)

Smlouva mezi městem Trhové Sviny a soukromým subjektem Dosip (45% z vybrané pokuty)

Mobilita 2014 z.s.