Olomoucký značkový chaos

V tomto příspěvku budeme komentovat několik rozsudků Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, který se týká dopravních značek a jejich způsobilosti ukládat řidiči povinnosti.

Judikatura správních soudů byla až dosud velmi rigidní a dospěla k závěru, že řidiči plynou povinnosti i z neúplné, technicky nesprávně provedené nebo zčásti zakryté dopravní značky, pokud její obsah byl pro řidiče srozumitelný. V defenzívě proto neuspěli řidiči, kteří namítali, že dopravní značku sice viděli a pochopili, ale že byla technicky nesprávně provedená. Byla například otočená, neodpovídala přesně svému vyobrazení ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. nebo na ní bylo něco nalepeného. Tento přístup, kdy soudy v podstatě aprobovaly libovolně defektní značky, musel mít někde hranici a ta se ukázala v kauze olomouckého značkového chaosu.

Úředníci města Olomouce se rozhodli vybrat více peněz od řidičů a rozšířit placená parkoviště na úkor těch neplacených tím, že pod značku IP 11b doplnili dodatkovou tabulku obsahující text „Placené parkoviště PO-PÁ 9:00-18:00 hod. s parkovacím lístkem nebo kartou na dobu max. 2 hodiny – 20Kč/h, 40Kč/2h“.

Takto označená parkoviště začala velmi záhy obcházet městská policie, zaznamenávat domnělé přestupky a magistrát začal požadovat po provozovatelích „určenou částku“ případně po řidičích pokutu, pokud se jejich identitu podařilo zjistit. Dělo se tak dlouhá léta a nikdo proti tomu neprotestoval, až do roku 2016, kdy se několik řidičů rozhodlo této praxi bránit. Konkrétně víme o dvou případech, které zastupovala společnost Fleetcontrol a jednom případu soukromé osoby, která nebyla ve správním řízení ani v soudním projednávání nikým zastoupena a podporoval ji náš spolek Mobilita 2014 z.s.

V obraně uplatnili argument, že předmětné místo, kde automobil pachatele přestupku domněle nezákonně stál, bylo osazeno dopravní značkou č. IP 11b („Parkoviště – kolmé nebo šikmé stání“) nebo IP 11c („Parkoviště – podélné stání“) doplněné o dodatkovou tabulku s textem. Dodatková tabulka, v tomto případě dopravní značka E 13, však není způsobilá rozšířit platnost dopravní značky, pod kterou je umístěna, neb z vyhlášky (tehdy) č. 30/2001 Sb. jasně plyne, že dodatková tabulka může význam dopravní značky toliko zpřesňovat, doplňovat nebo omezovat, ale nikoli ho rozšiřovat.

Správní orgán prvního stupně zcela podle očekávání tuto obhajobu odmítl, stejně jako správní orgán II. stupně, který se ve své argumentaci soustředil především na hledání argumentů, jak tento postup města Olomouce posvětit.

Nicméně jinak tomu bylo u Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, který konstatoval, že dodatkovou tabulkou nelze bez dalšího stanovit zcela novou, od dopravní značky, pod kterou jsou umístěny, odlišnou povinnost, obzvláště pokud text na dodatkové tabulce odpovídá významu jiné dopravní značky. Pokud má mít dodatková tabulka odlišný obsah než dopravní značka, pod kterou je umístěna, musí to být výslovně v právním předpisu upraveno (jak je tomu např. u symbolů vyznačujících způsob stání na parkovišti).

Více detailů lze najít v rozsudcích č.j. 65 A 108/2016 a 65 A 24/2017.

Krajský soud uzavřel, že ze značky IP 11b, jejíž nerespektování bylo kladeno řidiči vozidla žalobcem za vinu, nevyplývala povinnost uhradit poplatek za parkování, přičemž dodatková tabulka není způsobilá stanovit novou, z předmětné značky nevyplývající povinnost.

Obdobně v rozsudku 65 A 22/2017 konstatuje soud následující:

V posuzované věci informativní značka provozní IP 11c stanovila toliko povinnost při parkování umístit vozidlo podélně. Dodatkovou tabulkou bylo proto možné zpřesnit tuto konkrétní povinnost, nikoli uložit povinnost novou.

Tento závěr je v rozsudku poměrně rozsáhle rozveden.

Jinými slovy, pomocí dodatkové tabulky není možné z této dopravní značky

udělat tuto dopravní značku

Proti tomuto rozsudku podal Krajský úřad kasační stížnost, ke které ale nedodal včas odůvodnění a věc tak byla vrácena magistrátu města Olomouce k novému projednání. K novému rozhodnutí ještě nedošlo.

Zábavné je, že Statutární město Olomouc vydalo v roce 2011 Nařízení č. 10/2011 o placeném parkování v Olomouci, které určuje místa pro parkování, která budou zpoplatněna (v novějším vydání je k nalezení na webu města). Nařízení uvádí, že taková parkoviště budou označena značkou IP 12 (vyhrazené parkoviště, nápis RESERVÉ). Nicméně ani ze značky IP 12 jednoznačně neplyne povinnost za parkoviště platit. Nezbývá si než položit otázku, zda v Olomouci udržují tento chaos záměrně s cílem řidiče zmást, nebo se jedná o projev prosté nekompententnosti. Město Olomouc si zjevně ještě před vynesením rozsudků uvědomovalo, že značky jsou nesprávné a postupně je vyměňovalo za správné. Dokladuje to například tato dvojice fotografií z veřejně dostupných zdrojů.

Značka IP 13c v Olomouci – Kosinově ulici v roce 2017. Zdroj: Mapy.cz

Značka IP 11c v Olomouci na témže místě v březnu 2015. Zdroj: Google

 

Podle zpráv z médií (idnes.cz) město Olomouc po několika prohraných soudních sporech řeší problém, jak se vyhnout vracení pokut. Ztotožňujeme se s názorem citovaného advokáta, že výrok soudu nemůže posloužit k obnovení řízení, na druhé straně město vybralo pokuty od řidičů bez právního důvodu a bezdůvodně se obohatilo. Bylo by proto zcela na místě, aby řidiči, kteří v Olomouci zaplatili pokutu, požadovali i tak jejich peníze zpět.

Zarážející jistě je, že ačkoli město Olomouc muselo nutně vybrat stovky až tisíce pokut za nesprávné parkování v místech označených takovými značkami, ovšem jen tři jedinci si všimli, že tady není něco v pořádku, a byli ochotni činit nějaké kroky na obranu svých práv.

Popsanou argumentaci mohou řidiči použít v celé řadě dalších příkladů, kdy je účastníkům silničního provozu ukládána povinnost dodatkovou tabulkou nad rámec dopravní značky, pod kterou je umístěna. Takových situací je v praxi celá řada. Dosavadní právní názor ministerstva dopravy, že „na tabulku lze napsat cokoli“, tedy rozhodně není platný.

 

Mobilita 2014 z.s.