Vzor: Plná moc

Vzory plné moci podle § 33 správního řádu pro celé řízení a pro jednotlivý úkon.

Názvem správního orgánu je ta organizační složka úřadu, která je v příkazu nebo jiném dokumentu označena jako správní orgán. Nejčastěji je to příslušní dopravní, správní nebo dopravně-správní odbor.

V případě, že je vedeno řízení o přestupku, u kterého existuje možnost, že bude zastaveno a úřad bude následně pokračovat v řízení o jiném správním deliktu fyzické osoby s provozovatelem vozidla (radary, parkování…), je si třeba napřed rozmyslet, zda zmocněnec bude vystupovat pouze v řízení o přestupku, nebo zda bude figurovat v řízení s daným č. j., které bude pravděpodobně (v závislosti na praxi toho kterého správního orgánu) pro obě řízení stejné.

 

Zde je třeba určit úkon v řízení, který bude zmocněnec oprávněn vykonat.

Ani v jednom z případů se nejedná o generální plnou moc, podpis proto nemusí být ověřený.