Zimní speciál 2018: Zasněžená registrační značka

Motoristická reakce idnesu zaznamenala, že padá sníh, což je jistě situace, která klade na řidiče nemalé nároky. Zejména je třeba očistit si registrační značku.

Článek není taková snůška nesmyslů jako posledně, kdy se v tomto médiu řešilo přelepení grafiky EU na registrační značce, ani jako předposledně v roce 2017, kdy na Idnes také zaznamenali, že něco bílého padá z nebe. Má určité racionální jádro, nicméně se zmíněným článkem má jedno společné – bezmeznou důvěru v policejní zdroje.

Článek se dotýká situace, kdy je registrační značka nečitelná v důsledku sněžení. Sníh se nalepí na tabulku registrační značky zejména vpředu. Autoři článku si někde přečetli, že „podle zákona hrozí za zakrytou, upravenou nebo nečitelnou značku pokuta“ a dovodili, že tohle lze aplikovat i na případ, kdy je registrační značka pokrytá sněhem. V tomto okamžiku se odebrali pro rozumy k policajtům, kde jim tisková mluvčí sdělila, že to nebude tak zlé a že policisté „jsou prý v takovém případě benevolentní“.

Policejní mluvčí řekla:

„Policista vždy každý případ posuzuje zcela individuálně. Samozřejmě se ohlíží i na samotné počasí v daný okamžik a vyhodnotí situaci tak, jak je potřeba. V okamžiku, kdy silně chumelí a policista vozidlo zastaví, tak řidič si může značku očistit přímo na místě,“

Článek dále uvádí, že „(z)asněženou espézetku může policista ohodnotit jako schválně zakrytou, za což hrozí ve správním řízení pokuta pět až deset tisíc korun a zákaz řízení na šest měsíců až rok.“

K těmto nesmyslům je nutné poznamenat následující.

Klíčovým slovem, které v článku chybí, je „zavinění“.

Žádný zákon řidiči neukládá kontrolovat čitelnost registrační značky během jízdy, a pokud dojde k jejímu znečištění (sněhem, nečistotami) nebo zakrytí (například odlétnuvším listem ze stromu), nebo dokonce k její nahodilé ztrátě během jízdy, neexistuje žádný způsob, jak by se to mohl dozvědět. Něco takového by bylo dokonale absurdní. Jízda s vozidlem se zasněženou (znečištěnou) tabulkou registrační značky sice naplňuje formální znak přestupku, protože tabulka registrační značky je zakrytá nebo chybí, ale k tomu, aby se stal přestupek a mohla se od někoho vybrat pokuta, je třeba zavinění (§ 13 odst. 1 a § 15 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb.) V případě jízdy se zasněženou (znečištěnou, bez vědomí řidiče ztracenou) tabulkou registrační značky nelze naplnit žádnou formu zavinění, kterou zákon o přestupcích předpokládá, tedy úmysl nebo vědomou či nevědomou nedbalost. Takové jednání tudíž nemůže být přestupkem, i když má jeho znaky. Je to událost vis major, způsobená přírodními vlivy mimo kontrolu řidiče.

Jiná situace by teoreticky nastala, kdyby se ukázalo, že řidič o tom, že má zasněženou (znečištěnou, ztracenou) tabulku registrační značky věděl a přesto řídil vozidlo. Pak by se jednalo o úmyslné jednání a odpovědnost za přestupek by vznikla. Stejně tak by se do problémů mohl dostat řidič, který by připustil, že věděl, že za daných povětrnostních podmínek bude jeho registrační značka nejspíš zasněžená, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že právě ta jeho zasněžená nebude. Pak by se jednalo o nedbalost vědomou. Jak asi většina čtenářů nyní chápe, k tomu, aby se dal řidiči prokázat úmysl nebo nedbalost vědomá, bude nutná řidičova interakce s policií, tedy například aby sdělil policii nebo správnímu orgánu nějaké skutečnosti, které na jeho zavinění budou ukazovat. Ale slušní lidé s policisty nemluví, to dělají pouze zločinci a udavači.

Dále, autorům článku by asi stálo za to připomenout, jaké pravomoci vlastně má policie při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Možná by je překvapilo, že policie nemůže cokoli. Policie vykonává dohled na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích tím, že kontroluje dodržování povinností účastníků a pravidel provozu na pozemních komunikacích a podílí se na jeho řízení, objasňuje dopravní nehody, vede evidenci dopravních nehod, projednává příkazem na místě přestupky podle tohoto zákona a provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích (§ 124 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb.) Nestojí tam nic o tom, že by policie něco „posuzovala“, „vyhodnocovala“ něco „jak je potřeba“, „ohodnocovala zasněženou registrační značku jako schválně zakrytou“ a podobně. Rozhodně nic neopravňuje policii k libovůli, svévoli či benevolenci a porušování zásady předvídatelnosti (rozhodovat „jak je potřeba“). Policie je povinna i v příkazním řízení na místě respektovat zásadu materiální pravdy, tedy nemůže hodnotit zjevně nahodile zasněženou tabulku registrační značky jako úmyslně zakrytou, pokud se neprokáže, že úmyslně zakrytá byla. Takové formulace zřejmě mají navodit dojem všemocné policie, které je řidič vydán na milost a nemilost. Pamatujme si, že v právním státě, a my věříme, že žijeme v právním státě, rozhoduje o vině s konečnou platností pouze soud.

Pokud je nějaký řidič natolik blbý nebo neinformovaný, aby souhlasil s projednáním přestupku spočívajícího v řízení vozidla se zasněženou (špinavou) registrační značkou příkazem na místě a zaplatil pokutu, pak je tak jako tak beznadějný případ a bude lepší, když řidičák odevzdá dobrovolně sám, bude to tak lepší pro něj i pro nás ostatní řidiče.

V případě, že by se některému čtenáři stalo, že ho policie bude obviňovat z nějakého přestupku spojeného se zasněženou (znečištěnou) registrační značkou, odmítněte přestupek řešit na místě a trvejte na projednání ve správním řízení. Neodpovídejte policii na žádné otázky, pořiďte si vlastní fotodokumentaci a kopie všeho, co na místě policisté sepíšou a bude na tom vaše jméno. Vhodným prostředkem očistěte registrační značku od sněhu či nečistot a smíte pokračovat v jízdě. Rád bych věřil, že taková situace bude zcela raritní. Ostatně policejní mluvčí sama uvádí, že pokuty za takový přestupek neevidují, což může znamenat, že buď žádné takové pokuty nedávají a jedná se o zcela virtuální téma, nebo taky že je jejich evidence děravá.

Příbuznou zimní problematikou je ztráta tabulky poznávací značky. Občas se někomu přihodí, že v zimě najede autem do hromady sněhu nebo do jeho vozidla někdo nacouvá, mrazem zkřehlá podložka nebo držák tabulky registrační značky se zlomí a značka z vozidla po nějaké době, nejlépe během jízdy, upadne. Někdy se stává, že řidič ulomení tabulky registrační značky zaznamená, ale na vozidlo ji už znovu umístit nemůže, protože příslušné části vozidla jsou poškozené. Umístí ji tedy například na palubní desku, a to v dobré víře, že umístil registrační značku na viditelné místo, jeho vozidlo tak zůstane identifikovatelné a učinil zákonu zadost do doby, než zjedná opravu.  Řidič se v takovém případě vystavuje riziku postihu, protože správní orgán bude úspěšně argumentovat, že takovým umístěním registrační značky je podstatně ztížena její čitelnost a navíc takovým provizorním umístěním registrační značky řidič demonstroval, že o protiprávním stavu věděl a zákon porušil úmyslně. V takových případech je proto poněkud v rozporu s povědomým očekáváním většiny slušných řidičů tabulku s registrační značkou uložit ve vozidle tak, aby vidět nebyla, například ji hodit do kufru, a policii sdělit, že před jízdou byla na vozidle a musela upadnout během jízdy. Bohužel, zejména v zemích s fašistickou legislativou a přemotivovanými bezpečnostními sbory nápadně často dochází k situacím, že rozumné a racionální je současně protizákonné a spojené se sankcemi.

Celý článek ukazuje na naprostou ztrátu common sense všech zúčastněných, pokud jde o dopravní přestupky. Je jasné, že když sněží, jsou zasněžená auta i jejich registrační značky. Nikoho to neohrožuje, při natolik intenzivním sněžení mají mít všichni jiné priority, a to se týká zejména policie, která by místo fízlování zasněžených tabulek měla soustředit své úsilí na řízení provozu a minimalizaci dopravních problémů spojených se zimním počasím a prevencí sekundárních škod při dopravních nehodách. Při nedávném sněžení čekali tady v Budějovicích účastníci dopravních nehod na příjezd nehodové služby Policie tři nebo čtyři hodiny.

Tyto věci ale novinářům z Idnes za pozornost nestojí, protože daleko podstatnější je prezentovat názory policie na zasněžené registrační značky.

 


06.01.2019 D-FENS