Hrozí mi nějaký postih na to, že upozorňuji na policejní hlídku?

Čtenář, který se drží zásad minimalistické komunikace se silovými složkami, ten si rovnou může na shora položenou otázku odpovědět „ne“ a tento článek nemusí vůbec číst. Nedozví se v něm nic nového. Pro ostatní krátký text na téma „transparence výkonu služby veřejnosti“.

Na policejní hlídky provozující skryté měření rychlosti nebo jinou formu skrytého dohledu je samozřejmě vhodné a správné jiné řidiče upozornit. Kromě celé řady jiných aspektů je tu zejména ten, že měření rychlosti představuje riziko. Policisté často stojí s měřícím zařízením na zcela nevhodných místech, řidiči často brzdí, když vidí nějaké osoby pohybující se po vozovce nebo zastavená vozidla stojící tamtéž.

Nejčastější formou upozorňování na policejní hlídky je problikávání dálkovými světly, řečí zákona dává „světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel“ podle § 31 odst. 2 zákona o provozu na pozemních komunikacích. Pamatujme si to, ještě se k tomu budeme vracet. Alternativně se používá odeslání polohy policejní hlídky v různých mapových aplikacích, třeba Waze nebo Mapy.cz. V některých zemích se používá spíše gestikulace. Ve Francii bývalo populární zařízení Coyote.

Soustřeďme se na ten první, nejobvyklejší a nejvíce interaktivní přístup.

O tom, že policisté byli nespokojeni s tím, že řidiči upozorňují jiné řidiče na skrytě prováděné měření rychlosti, si můžeme čas od času přečíst v mainstreamových médiích. Je třeba na to nahlížet jako na součást policejního P.R., kdy policie používá nadstandardní vztahy s některými médii a jejich lokajskými redaktory k tomu, aby odradila veřejnost od toho, co jí vadí. Policie to vnímá jako maření její záslužné práce, která má spočívat ve skrytém měření rychlosti. Ta samá policie nás však ujišťuje, že smyslem měření rychlosti není vybrat pokuty, ale aby řidiči zpomalili a jeli bezpečněji. A to se právě stane, upozorníme-li jiné řidiče na policejní hlídku, takže vlastně policii v její záslužné, jinak ovšem zcela nepotřebné činnosti s radarem pomůžeme. Mají to v hlavě pomotané. Alespoň je vidět, o co jim doopravdy jde.

Je s podivem, že si ti řidiči nechali dát pokutu.

Upozorňovat na policejní hlídky totiž není nezákonné. Žádný zákon to nezakazuje, ostatně by to bylo absurdní. V zákoně o policii jsou vyjmenovány případy, kdy policie smí jednat v utajení, a měření rychlosti k nim nepatří. Policisté jsou tady kvůli nám, občanům, a máme právo být informování i informovat o tom, co konají.

Nezbývá tedy, než řidiči napařit pokutu za něco jiného.

Tím něčím je neoprávněné použití výstražného světelného zařízení. Nyní se vrátíme k shora zmíněnému § 31 zákona č. 361/2000 Sb. Je to trochu zapomenutý paragraf, a to je škoda. Lidé ho skoro neznají a to je škoda, i různé ty drakonické novely se mu vyhýbají, a tak mu uděláme pozitivní P.R. a ocitujeme ho celý (znění k 01.04.2024):

Výstražná znamení

(1) Je-li to nutné k odvrácení hrozícího nebezpečí, dává řidič zvukové výstražné znamení. Mimo obec může řidič dávat zvukové výstražné znamení i tehdy, je-li to nutné k upozornění řidiče předjížděného vozidla.

(2) Místo zvukového výstražného znamení smí řidič dávat světelné výstražné znamení krátkým přerušovaným rozsvícením dálkového světla nebo přepínáním potkávacích a dálkových světel; k upozornění řidiče předjížděného vozidla je smí dávat i v obci.

(3) Je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo, dává řidič světelné výstražné znamení zapnutím výstražného světelného zařízení.

(4) Výstražné znamení se užívá jen po dobu nezbytně nutnou.

 

V tomto pozapomenutém paragrafu se například dozvíme, že legální je upozornění řidiče předjížděného vozidla, že bude předjížděn, tzv. vyblikávání, není vůbec nelegální a mimo obec ho lze dokonce i vytroubit. Většina lidí, nebo alespoň novinářů neví a tuto činnost vykládají jako agresivní a ilegální akci, nicméně, jak vidíme, není to nezákonné, možná jen za jistých okolností neslušné.

My se však vrátíme k našemu tématu. Porušení ustanovení o použití výstražných znamení je tzv. jiným přestupkem podle § 125c odst. 1 pís. k). Nicméně, jakkoli se to policii a úředníkům správních orgánů nelíbí, přestupek je nutné prokázat, a to včetně naplnění jeho pojmových znaků. V tomto případě pojmovým znakem může být, že řidič použil výstražného zařízení, aniž by tim odvracel hrozící nebezpečí.

Použití světelné nebo dokonce zvukové signalizace je tedy zcela legální za podmínky, že existovalo nebezpečí a bezprostředně hrozilo. Tato světelná signalizace se používá po dobu nezbytně nutnou.

Z toho plyne, že zneužití světelného výstražného znamení nebude snadné prokázat. Jak víme a jak denně slyšíme, silnice jsou plné nebezpečí, které na řidiče číhá na každém kroku. Mohou to být zmíněné osoby pohybující se po silnici (policisté), vozidla stojící na vozovce (policejní, jiných řidičů), ale i úplně nesouvisející věci a jevy, jako třeba předměty a kapaliny na vozovce, boční vítr, zvěř přebíhající silnici a další. Jakmile jedno takové nebezpečí pomine, může ihned nastoupit další, na silnicích jde přece neustále o život, jak slýcháme od našich dopravních expertů v rámci každodenního budování kultury strachu úzkosti.

Důkazní břemeno nese správní orgán.

Kdo zaplatí policistům pokutu na místě za neoprávněné použití výstražných světel, ten je pravděpodobně mdlého rozumu a vůbec neví, která bije. Jediný způsob, jak řidiči napařit pokutu za neoprávněné použití světelného výstražného znamení je, že se k němu on sám dozná. A to se mu nemůže stát, pokud se drží zásad mminimalistické komunikace a nebaví se s policajty.

Jak tedy může vypadat taková (ne)komunikace s přemotivovanou policejní hlídkou?

Policista: Pane řidiči, proč jste blikal na ostatní řidiče?

Řidič: (Nic. Zapíná nahrávání na telefonu, takže na hloupé dotazy od hloupých lidí nemá čas).

P: Pane řidiči, slyšel jste? Na něco jsem se vás ptal!

Ř: Požadoval jste vysvětlení?

P: Viděli jsme, že jste blikal na ostatní řidiče, abyste upozornil na policejní hlídku. To je přestupek.

Ř: Pane policisto, pokud máte poznatek o tom, že byl spáchán přestupek, oznamte ho místně příslušnému správnímu orgánu. Víc nemám, co bych vám sdělil.

 

Tímto komunikace končí. Není třeba říkat nic dalšího. Vše nahrávat, nic nepodepisovat, veškeré dokumenty, na kterých je vaše jméno, vyfotit.

Zejména je zapotřebí odolat policejním provokacím a nenechat se vtáhnout do nějakých emotivních diskusí, které mohou vést k eskalaci celého úkonu a jen zbytečně celou věc protahují a činí více rizikovou.

Mohou se vyskytnout i jiná komická obvinění. Jedním z nich je jakési „maření úředního výkonu“ a jiné podobné nesmysly, co se nám občas donesou. Platí pro ně to samé, co pro smyšlená obvinění výše, Na místě nic neprojednávat, policejní provokace ignorovat, k ničemu se nevyjadřovat.

Užijte těchto rad ve zdraví a ku prospěchu nás řidičů.

 


07.04.2024 D-FENS

 

D-FENS

Trust in god, but keep your powder dry.